top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Kinderen en letselschade

Als een kind iets overkomt, is de veroorzaker dan altijd volledig aansprakelijk? Of kan een minderjarige ook eigen schuld hebben? En wie is er aansprakelijk indien een kind schade veroorzaakt?


De juridische uitgangspunten luiden als volgt:


Kind is slachtoffer


- Verkeersongeval met een motorrijtuig (slachtoffer jonger dan veertien jaar): bij kinderen jonger dan veertien jaar is de eigenaar van de auto 100% aansprakelijk. Eigen schuld van het kind wordt niet aangenomen, tenzij vastgesteld wordt dat aan de zijde van het kind sprake was van opzet c.q. aan opzet grenzende roekeloosheid.


- Verkeersongeval met een motorrijtuig (slachtoffer veertien jaar of ouder): ten aanzien van kinderen van veertien jaar of ouder kan bij verkeersongevallen wel eigen schuld worden aangenomen, zij het dat het slachtoffer in beginsel altijd recht heeft op ten minste 50% vergoeding van zijn/haar schade (ook in de gevallen dat het aan het kind te maken verwijt feitelijk meer dan 50% heeft bijgedragen aan de veroorzaking van het ongeval).


- Schade door gevaarzetting: wie een ernstig gevaar in het leven roept voor zich in de nabijheid bevindende kinderen, dient de daardoor ontstane schade te vergoeden. Ten aanzien van kinderen jonger dan veertien jaar wordt in beginsel geen eigen schuld aangenomen, ten aanzien van oudere kinderen kan dat wel worden gedaan.


- Ongeval waarbij de ouder van het kind eigen schuld heeft: zowel bij verkeersongevallen, als bij andersoortige ongevallen geldt dat een fout van een ouder niet als eigen schuld kan worden toegerekend aan het kind.


- Ongeval ontstaan door nalatig toezicht ouders: weliswaar wordt niet snel een onrechtmatige daad van de ouders jegens een kind vastgesteld – van ouders kan niet worden verwacht dat zij ieder gevaar voor hun kind uitsluiten -, maar als blijkt dat de ouders onvoldoende hebben gezorgd voor de veiligheid van hun kind, kunnen zij onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het kind lijdt, waarbij weer geldt dat de schadevergoedingsplicht jegens kinderen onder de veertien jaar in principe niet vanwege eigen schuld van het kind kan worden verminderd.


- Medische fout ten aanzien van kinderen: kinderen mogen pas vanaf zestienjarige leeftijd zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten, wat niet wegneemt dat medici ook schadeplichtig kunnen zijn jegens kinderen jonger dan zestien jaar (zelfs ten opzichte van ongeborenen) indien ten opzichte van hen een fout wordt gemaakt.

Kind veroorzaakt schade


Veroorzaakt een kind schade bij een ander, dan gelden de volgende uitgangspunten:


- Kinderen jonger dan veertien jaar zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door hun gedragingen. Heeft het kind iets gedaan (nalaten wordt hier niet onder verstaan), dan zijn de ouders in beginsel schadeplichtig;

- Kinderen tussen veertien en zestien jaar zijn in beginsel zelf aansprakelijk, waarbij de ouders in beginsel mede-aansprakelijk zijn. De ouders kunnen echter onder hun (mede)aansprakelijkheid uitkomen, indien hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet.

- Kinderen ouder dan zestien zijn in beginsel aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken. De ouders zijn slechts (mede)aansprakelijk indien hun een ‘eigen’ onrechtmatig handelen of nalaten verweten kan worden.


Tot slot


Lijdt u schade of wordt u aansprakelijk gehouden? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page