top of page
Image by Ashkan Forouzani

SCHADEPOSTEN BIJ LETSEL

Ons team van toegewijde advocaten begrijpt het belang van uw zaak. Met ervaring in een breed scala aan expertisegebieden zal Buro Letselschade uw juridische kwesties met zorg en professionaliteit behandelen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Vekeersongeval: Kop

Directe kosten

Bent u betrokken bij een ongeval of voorval? Dan is het voorstelbaar dat u ten gevolge daarvan direct (zichtbare) schade hebt geleden. Denk hierbij aan (onherstelbaar) beschadigde kleding, fiets/auto, bril, telefoon etc.

Directe kosten

Directe kosten

Bent u betrokken bij een ongeval of voorval? Dan is het voorstelbaar dat u ten gevolge daarvan direct (zichtbare) schade hebt geleden. Denk hierbij aan (onherstelbaar) beschadigde kleding, fiets/auto, bril, telefoon etc.

Directe kosten

Directe kosten

Bent u betrokken bij een ongeval of voorval? Dan is het voorstelbaar dat u ten gevolge daarvan direct (zichtbare) schade hebt geleden. Denk hierbij aan (onherstelbaar) beschadigde kleding, fiets/auto, bril, telefoon etc.

Directe kosten

Directe kosten

Bent u betrokken bij een ongeval of voorval? Dan is het voorstelbaar dat u ten gevolge daarvan direct (zichtbare) schade hebt geleden. Denk hierbij aan (onherstelbaar) beschadigde kleding, fiets/auto, bril, telefoon etc.

Directe kosten

Directe kosten

Bent u betrokken bij een ongeval of voorval? Dan is het voorstelbaar dat u ten gevolge daarvan direct (zichtbare) schade hebt geleden. Denk hierbij aan (onherstelbaar) beschadigde kleding, fiets/auto, bril, telefoon etc.

Directe kosten

WAT KOST EEN LETSELSCHADEADVOCAAT?

Bij Buro letselschade gaat het om uw belang. Staat de aansprakelijkheid vast, dan verhalen we onze kosten op de wederpartij. Staat de aansprakelijkheid niet vast? Ook dan vechten we voor uw belangen binnen beperkte risico's. Mogelijkheden zijn No Cure No Pay, een vaste prijsafspraak, gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) of uw eventuele rechtsbijstandverzekering. 

 

Als label van Rijppaert & Peeters Advocaten, beschikt u bij Buro Letselschade bovendien over een achterban met alle rechtsgebieden die uw zaak mogelijk kunnen ondersteunen. En uiteraard kunt u onze letselschadeadvocaten altijd eerst vrijblijvend bellen voor meer informatie en advies.

De belangrijkste schadeposten op een rij​​

Economische kwetsbaarheid

Hebt u op dit moment een baan? Soms kunnen enkele aanpassingen op het werk eraan bijdragen dat u uw huidige baan kunt behouden. Echter, onzeker blijft of u uw huidige baan in de toekomst nog steeds zult behouden. De kans bestaat dat u uw huidige baan in de toekomst, ongeacht de reden, verliest. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn uw werkzaamheden ten gevolge van het ongeval te continueren, dan is de kans reëel dat het gevolg daarvan is dat u uw baan zult verliezen. Gelet op een (eventueel) verlies van baan – zowel direct na het ongeval/voorval alsmede in de toekomst – én uw beperkingen ten gevolge van uw letsel, kan het zijn dat u een verminderde kans op de arbeidsmarkt hebt. Dit wordt ook wel geduid als ‘economische kwetsbaarheid’. In dit kader hebt u twee mogelijkheden. Allereerst hebt u de mogelijkheid om uw economische kwetsbaarheid uit te drukken in termen van geld. Anderzijds kunt u ervoor kiezen om uw schade nog niet volledig af te wikkelen door een voorbehoud te maken op onder andere deze schadepost.

Economische kwetsbaarheid

Directe kosten

Bent u betrokken bij een ongeval of voorval? Dan is het voorstelbaar dat u ten gevolge daarvan direct (zichtbare) schade hebt geleden. Denk hierbij aan (onherstelbaar) beschadigde kleding, fiets/auto, bril, telefoon etc.

Directe kosten

Verlies aan verdienvermogen

Als slachtoffer van een ongeval of voorval is het niet de bedoeling dat u de nadelige financiële consequenties daarvan ondervindt. Indien u tijdelijk, dan wel blijvend, en gedeeltelijk, dan wel volledig arbeidsongeschikt bent geraakt, dan kunt u uw gemiste inkomsten verhalen bij de (verzekeraar van de) veroorzaker.

Verlies aan verdienvermogen

Gemis van de auto van de zaak

Het gemis van een auto van een zaak kan nadelige financiële consequenties met zich meebrengen. In de berekening van uw schade wordt rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met (de aanschaf van) een eigen auto, waaronder de kilometers die u maakt voor privégebruik. Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met het type auto dat gereden wordt.

Gemis van de auto van de zaak

Vermindering waarde auto

Indien uw auto beschadigd is geraakt, dan dient uw auto te worden gerepareerd. Niet uitgesloten kan worden dat dat een waardevermindering van uw auto tot gevolg heeft. Bij een eventuele verkoop van uw auto kunt u daarmee worden geconfronteerd. Dit betreft financiële schade waarvoor u gecompenseerd dient te worden.

Vermindering waarde auto

Inkomsten uit zwart werk

Verdiende u in uw vrije tijd (extra) geld bij waar u zwart voor werd betaald, dan vallen die inkomsten ook onder het verlies van inkomsten welke vergoed dienen te worden door de (verzekeraar van de) veroorzaker.

Inkomsten uit zwart werk

Pensioen 

Bouwt u pensioen op middels een maandelijkse betaling aan uw pensioenfonds? Dan kan het zijn dat uw betalingen dienen te worden gecompenseerd, zodat u er niet op achteruit gaat.

Pensioen

Studievertraging 

Indien u studievertraging hebt opgelopen of uw studie hebt moeten beëindigen, dan lijdt u schade. Gedacht kan worden aan extra studiekosten. Andere mogelijke kosten kunnen zijn dat u later de arbeidsmarkt betreedt, waardoor u later inkomsten zult genereren. Deze schadepost hangt nauw samen met de schadepost ‘verlies aan verdienvermogen’. 

Studie vertraging 

Daggeldvergoeding ziekenhuisopname/verblijf revalidatievoorziening

Bent u ten gevolge van een ongeval of voorval tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis, sanatorium, psychische inrichting of verblijft u tijdelijk in een revalidatievoorziening, dan hebt u recht op een zogenoemde ‘daggeldvergoeding’. Dit betreft een vaste vergoeding per dag van opname of verblijf. Deze vergoeding strekt ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed- en ziekenhuiskleding en de kosten om het tijdelijk verblijf te veraangenamen.

Daggeldvergoeding ziekenhuisopname/

verblijf revalidatievoorziening

Kosten vervoer behandelende sector

Alle reiskosten die u moet maken ten gevolge van het opgelopen letsel, komen voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan de bezoeken die u moet brengen aan de behandelende sector.

Kosten vervoer behandelende sector

Parkeerkosten

Ook de – op het eerste gezicht – kleine schadeposten dienen te worden meegenomen bij de vaststelling van uw schade. Dit zijn immers kosten die u zonder het ongeval of voorval niet zou hebben gemaakt. Indien u vanwege uw letsel meerdere afspraken hebt bij de behandelende sector, kunnen de parkeerkosten ongemerkt oplopen.

Parkeerkosten

Eigen risico/eigen bijdrage(n)

Heeft u gekozen voor een hoog eigen risico – dat u nog niet heeft opgemaakt –, dan kan het zijn dat u ten gevolge van het ongeval of voorval uw eigen risico volledig, dan wel gedeeltelijk kwijt bent met een of meerdere bezoeken aan de behandelende sector.

Eigen risico/eigen bijdrage(n)

Medische kosten

Een groot deel van uw medische kosten zal (waarschijnlijk) voor vergoeding in aanmerking komen op grond van uw zorgverzekering. Dit laat onverlet dat u ten gevolge van het ongeval of voorval ook medische kosten uit eigen zak heeft moeten betalen.   

Medische kosten

Hulpmiddelen

In het kader van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse levensverrichtingen kan het – afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel – noodzakelijk zijn om tijdelijk of blijvend hulpmiddelen aan te schaffen. Bijvoorbeeld in uw thuissituatie, zodat u zelfstandig in uw woning kunt (blijven) wonen. Gedacht kan worden aan de aanschaf van een stoellift. In dit kader zijn er overheidsvoorzieningen waar u een beroep op kunt doen, maar de kosten worden niet altijd vergoed door de overheid. In dat geval dient de veroorzaker deze kosten te vergoeden.

Hulpmiddelen

Huishoudelijke hulp

Bent u ten gevolge van het ongeval of voorval niet meer in staat om (uw deel van de) huishoudelijke taken te verrichten? In dat geval zullen uw huishoudelijke taken mogelijk worden overgenomen door uw partner, kind, familielid, vriend of kennis. Een andere mogelijkheid is dat u een huishoudelijke hulp moet inschakelen. Uw huishoudelijke taken die door een derde worden verricht, komen voor vergoeding in aanmerking. Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding wordt onder andere rekening gehouden met de mate van uw beperkingen en uw gezinssamenstelling.

Huishoudelijke hulp

Verlies van zelfwerkzaamheid

Deze schadepost betreft de onderhoudswerkzaamheden in, aan of rond uw woning, welke u normaal gesproken zelf zou hebben verricht. Wanneer u ten gevolge van het ongeval of voorval niet langer in staat bent om deze werkzaamheden te verrichten, dan bent u genoodzaakt daarvoor een derde in te schakelen. Bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost wordt onder andere rekening gehouden met het type woning, de grootte van uw woning en, indien aan de orde, het type tuin en de mate van onderhoud daarvan. 

Verlies van zelfwerkzaamheid

Kosten verzorging/begeleiding

Mogelijk kampt u ten gevolge van het ongeval of voorval met klachten en/of beperkingen waardoor u (tijdelijk) niet in staat bent om u zelfstandig te verzorgen en/of zelfstandig bezoeken te brengen aan bijvoorbeeld de behandelende sector. In dat geval bent u genoodzaakt u te laten ondersteunen en/of begeleiden door een derde. De tijd en inspanningen die een derde besteedt aan uw verzorging en/of begeleiding komt voor vergoeding in aanmerking.

Kosten verzorging/begeleiding

Hondenuitlaatservice

Bent u eigenaar van een hond? Wanneer u als gevolg van uw letsel en de daaruit voortvloeiende klachten en/of beperkingen niet in staat bent om uw hond uit te laten, dan zal een derde dat voor u moeten doen. Dit kan een familielid of kennis zijn. In dat geval komen hun inspanningen voor vergoeding in aanmerking. Een andere mogelijkheid is dat u een hondenuitlaatservice inschakelt. De gemaakte kosten dienen dan te worden vergoed.

Hondenuitlaatservice

Verhuiskosten

Wanneer u ten gevolge van het ongeval of voorval niet zelfstandig in uw woning kunt functioneren, en aanpassingen aan de woning niet voldoende toereikend zijn, dan kunt u genoodzaakt zijn om te verhuizen naar een geschiktere woning. De verhuis- en herinrichtingskosten is schade die wordt meegenomen in de schadeberekening.

Verhuiskosten

Wettelijk rente

Ten aanzien van alle schadeposten geldt dat er rente loopt over het (te vorderen) bedrag aan schadevergoeding. De termijn vangt aan vanaf de datum van het ongeval of voorval en eindigt op de datum dat de schadevergoeding aan u is voldaan.

Wettelijke rente

Buitengerechtelijke kosten ter vaststelling aansprakelijkheid en schade

Zonder ongeval of voorval had u geen beroep hoeven doen op de deskundigheid van een letselschadeadvocaat. Indien de aansprakelijkheid én het verband tussen de schade en het ongeval vaststaat, dan is de (verzekeraar van de) veroorzaker gehouden om de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden. Dit betekent dat de gemaakte kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat voor vergoeding in aanmerking komen.

Buitengerechtelijke kosten ter vaststelling aansprakelijkheid en schade

Smartengeld

De hierboven vermelde schadeposten zijn belangrijke en veelvoorkomende schadeposten in de praktijk. Het betreft echter geen limitatieve opsomming van schadeposten. Al met al zijn er verschillende schadeposten die van toepassing kunnen zijn en waar rekening mee moet worden gehouden bij het maken van een schadeberekening. Welke schadeposten daadwerkelijk van toepassing zijn, hangt af van de concrete feiten en omstandigheden in uw geval. Maatwerk is daarbij geboden.

 

Naast materiële schade hebt u als slachtoffer ook recht op vergoeding van de door u geleden immateriële schade. Dit betreft alle psychische, emotionele en geestelijke schade die u ten gevolge van een ongeval of voorval heeft geleden. Denk hierbij aan pijn, verdriet, slapeloze nachten en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt aangeduid als ‘smartengeld’.

 

Sinds 1 januari 2019 kunnen ook naasten of nabestaanden in aanmerking komen voor een vergoeding van smartengeld.

 

Hoogte smartengeld

De vaststelling van de hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • Aard en ernst van het letsel

  • Geleden pijn

  • Duur van het herstel en/of de aanhoudende/blijvende klachten en beperkingen

  • De gevolgen voor de studie, het werk, relaties en vrijetijdsbesteding

  • Leeftijd

  • Jurisprudentie betreffende vergelijkbare gevallen

Smartengeld

DIRECT AAN DE SLAG VOOR UW ZAAK

INTRODUCTIESESSIE

Letselschadezaken kunnen gecompliceerd zijn en daarom is het van cruciaal belang om goed geïnformeerd te werk te gaan. Daarom nemen we de tijd om uw verhaal te horen. U mag ervan uitgaan dat wij u bij elke stap van het proces goed begeleiden.

AAN DE SLAG

Ons gespecialiseerde team heeft de nodige ervaring en expertise in huis om uw zaak zo soepel mogelijk te laten verlopen. We gaan direct aan de slag voor uw zaak, en houden u steeds op de hoogte. Als u vragen heeft, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen.

SNEL RESULTAAT

We halen de onderste steen boven, onderzoeken de toedracht van het ongeval met feitonderzoek en stellen de verantwoordelijke aansprakelijk en onderzoeken op wie we uw schade kunnen verhalen. Indien nodig via een rechtszaak, maar altijd met uw belang voorop.

Contact

Buro Letselschade van Rijppaert & Peeters Advocaten heeft hart voor de zaak en gaat voor een volledige schadeloosstelling van onze cliënten.

 

Hebt u (letsel)schade en wenst u uw schade te verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker? In samenspraak en samenwerking met u zullen wij uw schade inzichtelijk maken, waarna wij uw schade, waaronder de advocatenkosten, zullen verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker.

 

Wij staan u graag bij. Neem nu contact met ons op.

Financiële gevolgen

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of een voorval en heeft u letselschade opgelopen? Dan is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met de financiële gevolgen daarvan. Ten gevolge van een ongeval of voorval maakt u ongemerkt meer kosten dan u op het eerste gezicht wellicht denkt. In het aansprakelijkheidsrecht geldt het uitgangspunt dat wanneer iemand (letsel)schade toebrengt aan een ander, de veroorzaker de schade van de benadeelde dient te vergoeden. Dit doet de vraag rijzen welke schade voor vergoeding in aanmerking kan komen. Het is van belang om alle mogelijke schadeposten te betrekken, dan wel te overwegen bij het berekenen van uw schade.

bottom of page