top of page

Wat is overlijdensschade?

Indien u een dierbare verliest door de schuld van een ander, dan denkt u mogelijk niet direct aan het verhalen van de schade die u hierdoor lijdt. Evenwel is het – gelet op de financiële consequenties – goed om te weten dat u een dergelijk geval mogelijk overlijdensschade kunt claimen. In het onderstaande leg ik uit wie een beroep kan doen op overlijdensschade, welke schade in die gevallen kan worden vergoed en hoe overlijdensschade wordt berekend.

 

Wie kan overlijdensschade claimen?

Op grond van de wet (artikel 6:108 BW) komen maar enkele nabestaanden in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit zijn:

  1. de wettige echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene;

  2. overige bloed- of aanverwanten van de overledene, voor zover zij door de overledene feitelijk werden onderhouden of daarop op grond van een rechterlijke uitspraak aanspraak op konden maken;

  3. overige personen die met de overledene samenwoonden, voor zover de overledenen ten tijde van het overlijden geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzag, al dan niet doordat de overledene levensonderhoud in natura verstrekte;

  4. degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen.

De eerste categorie personen heeft recht op een schadevergoeding, ongeacht of zij door de overledene werden onderhouden. Voor de tweede en derde categorie personen is dit anders. Daarvoor geldt namelijk wel de beperking dat zij tijdens het leven van de overledene door hem of haar moest worden onderhouden. Ten aanzien van de derde categorie personen geldt bovendien dan sprake moet zijn van het samenleven in gezinsverband met de overledene, waarbij het aannemelijk moet zijn dat de samenwoning en het financiële onderhoud ook zonder overlijden zou zijn voortgezet.


Welke schade wordt vergoed?

Bij overlijdensschade komen onder meer de kosten van de begrafenis en crematie voor vergoeding in aanmerking. Een eventuele uitkering van een uitvaartverzekering dient wel op deze schadevergoeding in mindering te worden gebracht.

Ook kosten van het gederfde levensonderhoud kunnen worden gevorderd. Dit geldt eveneens voor de bijdrage “in natura”. Denk hierbij aan de bijdrage die de overledene had in het huishouden, de opvoeding van de kinderen en het onderhoud aan het huis of aan de tuin.


Naast deze zogeheten materiële schade, hebben nabestaanden vanaf 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden eveneens recht op een immateriële schadevergoeding. Dit betreft een vergoeding voor het leed en verdriet dat door het overlijden is veroorzaakt.


Hoe wordt overlijdensschade berekend?

Voor de berekening van de overlijdensschade wordt veelal aangesloten bij de Letschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Overlijdensschade bestaat, zoals hiervoor uiteengezet, grofweg uit de kosten van de begrafenis of crematie en het gederfde levensonderhoud. Met name de begroting van de kosten van het levensonderhoud betreft aandacht. Omdat dit een vrij complexe berekening betreft, geef ik kort aan met welke factoren rekening wordt gehouden.


Als uitgangspunt geldt dat de nabestaanden dezelfde levensstandaard van vóór het ongeval kunnen aanhouden. Daarbij wordt allereerst de behoefte vastgesteld. Om de behoefte te berekenen wordt het netto gezinsinkomen van voor het overlijden verminderd met een vastgesteld percentage dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, het aantal gezinsleden en

de leeftijd van de kinderen. Vervolgens wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen na het overlijden. Beide netto gezinsinkomens worden vervolgens met elkaar vergeleken. Het verschil hier tussen betreft de schade.


Het vorenstaande betreft een vast rekenmodel. Wij zullen hiervan uiterlijk altijd afwijken indien uw situatie zich hiervoor leent.


Bent u geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en vraagt u zich af of u recht hebt op een schadevergoeding? Schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze advocaten van Buro Letselschade

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page