top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Let als slachtoffer op uw schadebeperkingsplicht

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021


Let als slachtoffer op uw schadebeperkingsplicht


Indien een slachtoffer letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, dan kan deze schade verhaald worden op de (verzekeraar van de) veroorzaker. Het uitgangspunt daarbij is dat het slachtoffer zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de situatie van vóór het ongeval. Dit betekent dat op de veroorzaker, de aansprakelijke partij dus, een schadevergoedingsverplichting rust. Evenwel rusten niet alleen op de aansprakelijke partij verplichtingen, maar ook op het slachtoffer. Zo geldt de zogeheten “schadebeperkingsplicht”. Wat dit inhoudt en waar u als slachtoffer rekening mee moet houden, zal ik in het onderstaande toelichten.


Als slachtoffer heeft u de plicht om uw schade zo beperkt mogelijk te houden

Met de schadebeperkingsplicht wordt bedoeld dat het slachtoffer de verplichting heeft om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Uiteraard voor zover dit redelijkerwijs van hem of haar verlangd kan worden. Met andere woorden, het slachtoffer mag er niet zelf voor zorgen dat de omvang van de schade toeneemt. Een en ander laat zich het beste uitleggen met twee simpele voorbeelden.


Voorbeeld 1: kies een vergelijkbare auto, geen Jaguar

Stel u krijgt een ongeval en uw auto raakt fors beschadigd. Omdat u uw auto moet laten repareren, huurt u in de tussentijd een auto. Van u zal verwacht worden dat u een auto huurt die vergelijkbaar is met de auto waarin u vóór het ongeval reed. Het is dus niet de bedoeling dat als u in een relatief goedkope auto rijdt, u vervolgens een Porsche of Jaguar huurt en deze (hoge) kosten in rekening brengt bij de aansprakelijke partij.


Voorbeeld 2: laat u tijdig medisch behandelen

Een ander voorbeeld van de schadebeperkingsplicht is dat u zich tijdig laat behandelen indien u klachten hebt overgehouden aan het ongeval. Stel dat u ten gevolge van een ongeval nekklachten hebt en u hierdoor beperkt bent in onder meer het huishouden en in uw werk. De huisarts heeft u met deze klachten doorverwezen naar de fysiotherapeut. Hoewel u niet verplicht bent om iedere medische behandeling te ondergaan, zal u zich wel binnen de grenzen van de redelijkheid moeten laten behandelen om uw schade te beperken. In dit voorbeeld zal het dan ook reëel zijn indien u zich (tijdig) onder behandeling laat stellen van een fysiotherapeut.


De gemaakte kosten trachten we te verhalen

Uiteraard geldt dat de kosten die u moet maken om uw schade te beperken, zoals in bovengenoemd voorbeeld bijvoorbeeld de medische kosten van de fysiotherapeut, wij voor u zullen trachten te verhalen op de wederpartij. Wij waken er daarnaast te allen tijde voor dat de verzekeraar ten onrechte een beroep doet op de schadebeperkingsplicht.


Hebt u vragen over de schadebeperkingsplicht of anderszins, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.


コメント


bottom of page