top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2023: nieuw jaar – nieuwe indexering richtlijnen


De Letselschade Raad – een onafhankelijke en overkoepelende organisatie die bestaat uit diverse partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken, zoals: Slachtofferhulp Nederland, Verbond van Verzekeraar, letselschadeadvocaten/-experts, etc. – werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk wordt – in het belang van mensen met letselschade – gestreefd naar harmonie, openheid en respect. In dit kader ontwikkelt de Raad onder andere de Letselschade Richtlijnen welke bijdragen aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de schaderegeling en begroten van schade(vergoeding) en beogen onnodige discussies te voorkomen en de schaderegeling te versoepelen. Immers, de afwikkeling van een letselschadezaak kan zeer ingewikkeld zijn.

Jaarlijks wordt beoordeeld of en zo ja, welke Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Dit keer bleek dat noodzakelijk te zijn voor alle Richtlijnen, zodat de normbedragen o.b.v. de Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2023 allemaal zijn verhoogd.


De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding


Wordt een slachtoffer ten gevolge van een ongeval opgenomen in het ziekenhuis en/of dient hij/zij te verblijven in een revalidatiekliniek, dan kan aanspraak gemaakt worden op een daggeldvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld ter dekking van kosten van de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding en/of kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen (bijvoorbeeld extra telefoonkosten, aanschaf of huur van boeken, tijdschriften, films, spelletjes e.d., huur tv, parkeergeld familiebezoek, bloemen, fruit etc.).

Per 1 januari 2023 is de daggeldvergoeding voor het ziekenhuis verhoogd van € 31,00 naar € 35,00 per dag en voor het revalidatiecentrum van € 16,00 naar € 18,00 per dag.


De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

Maakt een slachtoffer ten gevolge van een ongeval reiskosten naar de behandelende sector (bijvoorbeeld het ziekenhuis, therapieën, etc.) dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De kilometervergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,30 naar € 0,33 per kilometer.

Bij gebruik van het openbaar vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Dient gebruikt te worden gemaakt van een taxi dan worden de daadwerkelijke taxikosten vergoed, indien het openbaar of eigen vervoer geen passende voorziening blijkt te zijn.


De Letselschade Richtlijn Studievertraging

De Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad biedt hulp bij het berekenen van de schade die een slachtoffer kan oplopen door studievertraging (van maximaal één jaar). Het gaat dan om de schade die optreedt doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.

Per 1 januari 2023 zijn de normbedragen per jaar als volgt verhoogd:


- Basisschool: van € 6.600,00 naar € 6.675,00 per jaar;

- Vmbo en lbo: van € 15.200,00 naar € 15.375,00 per jaar;

- Havo, mbo, vwo: van € 18.500,00 naar € 18.700,00 per jaar;

- Hbo en wo: van € 22.475,00 naar € 22.725,00 per jaar.


De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Ten gevolge van een ongeval kan een slachtoffer behoefte hebben aan huishoudelijke hulp (bestaande uit bijvoorbeeld hulp bij schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen etc.). Dergelijke hulp komt voor vergoeding in aanmerking. Ook als er niets wordt betaald voor de hulp. De vergoedingen zijn afhankelijk van de ernst van de beperkingen en de samenstelling van het gezin. Per 1 januari 2023 geldt het navolgende:

Licht tot matig beperkt

Zwaar beperkt

Alleenstaande

€ 78,00

(was € 74,00)

€ 155,00

(was € 147,00)

Tweepersoonshuishouden

€ 103,00

(was € 98,00)

€ 205,00

(was € 195,00)

Gezin met inwonende kinderen

jonger dan vijf jaar

€ 193,00

(was € 184,00)

€ 387,00

(was € 367,00)

Gezin met inwonende kinderen

ouder dan vijf jaar

€ 167,00

(was € 159,00)

€ 334,00

(was € 318,00)

Uurtarief na drie maanden:

€ 11,00 (was € 10,00)

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Ten gevolge van een ongeval kan een slachtoffer ook behoefte hebben aan hulp voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning (bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden in en aan de woning, schilder- of behangwerkzaamheden in en aan de woning, tuinonderhoud, etc.). Wederom geldt dat dergelijke hulp voor vergoeding in aanmerking komt, ook als daar niets voor wordt betaald. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen koop- of huurwoningen, woningen met of zonder tuin en het woningtype (vrijstaand, twee onder een kap / hoekwoning, rijtjeshuis of flat / appartement).

De normbedragen in deze richtlijn zijn per 1 januari 2023 ook verhoogd en kunt u vinden via https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/04-DLRichtlijn-Zelfwerkzaamheid-2023-v-def.pdf


De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De afwikkeling van ‘licht letsel’ gebeurt in beginsel op basis van een speciaal daarvoor ontwikkelde richtlijn. Op basis van deze richtlijn is sprake van ‘licht letsel’ indien kort gezegd het letsel binnen zes maanden restloos geneest, geen (of slechts tijdelijk) sprake is van arbeidsongeschiktheid (waaronder tevens het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van taken bijvoorbeeld in de huishouding wordt verstaan) en na zes maanden geen (verdere) medische behandelingen of controles nodig zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld kneuzingen, eenvoudige botbreuken en kleine brandwonden.

Per 1 januari 2023 zijn de indicaties voor de hoogte van het smartengeld (ook wel immateriële schade genoemd) ook verhoogd. Op basis van deze richtlijn wordt uitgegaan van drie categorieën:


a. Tot € 1.025,00 (was tot € 925,00) bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Denk hierbij onder meer aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens;


b. Van € 675,00 tot € 2.025,00 (was van € 625,00 tot € 1.850,00) bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Denk onder meer aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen;


c. Van € 1.350,00 tot € 2.500,00 (was van € 1.225,00 tot € 2.275,00) bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Denk hierbij onder meer aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij ‘eenvoudige’ botbreuken, indien sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.


Wordt een kwestie op basis van deze richtlijn afgewikkeld dan verlangt de verzekeraar van het slachtoffer tegenover de betaling van een schadevergoeding geen finale kwijting. De zaak wordt dan dus niet definitief gesloten. Ook is het mogelijk om – indien nog geen zich is op de ernst van het letsel – de richtlijn voorlopig toe te passen.

Het totale historisch overzicht van de bedragen van De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2023 zijn na te lezen via deze link: https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/Historisch-overzicht-Richtlijnvergoedingen-2023-v-def.pdf


Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgemelde? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page