top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven: een financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld

Bijgewerkt op: 18 aug. 2021

Jaarlijks wordt circa 2% van de Nederlandse bevolking slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf. Bent u slachtoffer, naaste of nabestaande van een geweldsmisdrijf? En heeft u ten gevolge daarvan ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel opgelopen? Lees dan verder!


Wat is het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)?

Het SGM is een solidariteitsfonds dat namens de minister van Justitie en Veiligheid een eenmalige financiële tegemoetkoming uitkeert aan slachtoffers, naasten en nabestaanden van een geweldsmisdrijf of een dood door schuld delict.


Doel financiële tegemoetkoming

Een financiële tegemoetkoming gaat gepaard met erkenning van hetgeen u is overkomen. Het is tevens een uiting van maatschappelijke solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid. Bovendien draagt een uitkering bij aan een herstel van het vertrouwen in de maatschappij.


Wie komen er in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Het SGM kent drie categorieën personen die in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming:

1. Slachtoffers van geweldsmisdrijven ten gevolge waarvan zij ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen;

2. Naasten van slachtoffers die ten gevolge van een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen;

3. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict.


Kom ik in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Een slachtoffer, naaste of een nabestaande van een geweldsmisdrijf kan onder omstandigheden in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van het SGM, ook als het strafproces geen mogelijkheid biedt voor een schadevergoeding.


Allereerst moet het gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Kortom, iemand moet met opzet geweld hebben gebruik of moet met geweld hebben gedreigd. Een ongeluk valt daar dus niet onder.


Het SGM beoordeelt of het misdrijf ‘aannemelijk’ is. Hoewel dit een lichtere toets is dan ‘bewijzen’, dient een aanvraag nog altijd voldoende te worden onderbouwd.


Indien het SGM het misdrijf aannemelijk acht, dan dient de omvang van uw financiële tegemoetkoming te worden beoordeeld. Dit doet het SGM aan de hand van een categoraal model: een model bestaande uit zes letselcategorieën waaraan vaste bedragen zijn gekoppeld.


Bij de bepaling in welke categorie u valt, wordt onder andere rekening gehouden met de ernst van het letsel en de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan. Een ander belangrijk component in de beoordeling is het eigen aandeel van het slachtoffer. In geval van een eigen aandeel kan een financiële tegemoetkoming, variërend van 25% tot 75%, wordt gekort, dan wel volledig worden afgewezen. Daarnaast kan een ontvangen schadevergoeding van de dader verrekend worden met een uitkering van het SGM.


Wist u dat…

- als u slachtoffer bent van (acuut) seksueel geweld en u heeft zich ten gevolge daarvan gewend tot medische of psychische zorg, u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van uw eigen risico;

- als u tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 slachtoffer bent geweest van geweld in de jeugdzorg, u in aanmerking kunt komen voor een financiële tegemoetkoming van het SGM;

- als uw woning, bedrijf of filiaal is overvallen, u in aanmerking kunt komen voor een subsidie voor preventieve maatregelen;

- het SGM altijd een beslissing neemt op een aanvraag;

- op circa 70% van de aanvragen positief wordt beslist;

- het SGM in september 2019 haar dienstverlening heeft uitgebreid naar de BES eilanden;

- het SGM in 2020 11.433 beslissingen heeft genomen;

- u in bezwaar en beroep kunt tegen een beslissing van het SGM;

- bij een bezwaarprocedure vaak een hoorzitting hoort;

- het SGM in 2020 27 miljoen euro heeft uitgekeerd;

- er per augustus 2021 een vernieuwde beleidsbundel en letsellijst in werking is getreden.


Bent u (naaste of nabestaande van een) slachtoffer van een geweldsmisdrijf? Wilt u weten of u of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij staan u graag bij.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page