top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Letselschade door verkeersongeval, altijd verzekerd?
Nee, ontstaat letselschade ten gevolge van een verkeersongeval, dan is die schade niet per definitie verzekerd. Wettelijk uitgangspunt is namelijk nog altijd dat iedereen zijn eigen schade draagt. Maar op dat uitgangspunt zijn gelukkig meerdere uitzonderingen.


Ongeval met meerdere partijen


Neemt iemand met een motorrijtuig deel aan het verkeer, dan bepaalt de wet dat hij/zij zich tegen aansprakelijkheid dient te verzekeren. Wordt een slachtoffer geconfronteerd met een niet-verzekerde gemotoriseerde veroorzaker, dan kan het slachtoffer de ontstane schade onder omstandigheden verhalen op het schadefonds.


Betreft het een ongeval tussen twee motorrijtuigen, dan wordt beoordeeld welke partij welk aandeel heeft gehad in het ontstaan van het ongeval (waarop de omvang van de vergoedingsplicht wordt gebaseerd).


Ontstaat een verkeersongeval tussen een motorrijtuig en een voetganger of fietser, dan is de eigenaar van het motorrijtuig verplicht om de schade van de voetganger/fietser te vergoeden, dit tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van de bestuurder van het motorrijtuig is echter niet snel sprake; hiervoor is het vereist dat de bestuurder rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt én dat het gedrag van het slachtoffer zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder daar in redelijkheid geen rekening mee behoefde te houden.


De eigenaar van een motorrijtuig is zodoende vrijwel altijd aansprakelijk ten opzichte van niet gemotoriseerde slachtoffers. En daarvoor bestaat een wettelijke verzekeringsplicht.


Ten opzichte van voetgangers/fietsers die nog geen veertien jaar zijn, is de eigenaar van het motorrijtuig eigenlijk altijd 100% aansprakelijk, waarbij het niet relevant is of, en – zo ja – wat het jeugdige slachtoffer verkeerd heeft gedaan. Is het slachtoffer veertien jaar of ouder, dan kan een eventuele eigen schuld wel tot een vermindering van de schadevergoedingsplicht van de eigenaar van het motorrijtuig leiden, maar het slachtoffer heeft in beginsel altijd recht op ten minste 50% vergoeding (zelfs indien zijn/haar aandeel in het ontstaan van de schade groter was).


Een voetganger/fietser kan ook aansprakelijk zijn voor de schade die de bestuurder/eigenaar van een motorrijtuig lijdt. Hiervoor bestaat geen wettelijke verzekeringsplicht. Een AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) is in Nederland nog altijd op vrijwilligheid gebaseerd.


En ook bij ongevallen tussen voetgangers en/of fietsers onderling kan een slachtoffer geconfronteerd worden met een niet-verzekerde aansprakelijke partij; ook in een dergelijk geval is het voor het slachtoffer te hopen dat de veroorzaker een AVP heeft afgesloten.

Eenzijdig ongeval

Ontstaat een ongeval waar niemand anders aansprakelijk voor is, dan dient het slachtoffer zijn/haar schade zelf te dragen. Maar ter zake kan men zich wel bij voorbaat verzekeren, bijvoorbeeld middels een ongevallenpolis (vooraf vastgestelde bedragen) en/of een inzittendenpolis (uitkering wordt gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade).


Gaat u met een motorrijtuig op pad, dan is het raadzaam om een inzittendenpolis (SVI) af te sluiten. Voor uzelf, maar ook voor degenen die met u meerijden. Ten opzichte van de inzittenden bestaan namelijk geen wettelijke aansprakelijkheid en wettelijke verzekeringsplicht.

Tot slot


Is u een ongeval overkomen? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten
コメント


bottom of page